Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Workshop k MAP2 (I.)

27.3.2018:
Dne 22.3.2018 se na Základní škole Klášterec nad Ohří, Krátká 676, uskutečnil workshop na téma Aktivity z MAP v projektu MAP2 ORP Kadaň (II.).

 

Záznam z workshopu konaného dne 22.3.2018 v ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676

 

 Semináře se zúčastnili jednak zástupci již zmiňované základní školy, dále zástupci Základní školy Kadaň, Chomutovská 1683, zástupkyně MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová 570 a zástupci MAS Vladař.

Po úvodním slově projektového manažena Ing. Josefa Ryšavého vystoupil Mgr. Bronislav Podlaha, aby nejprve shrnul výsledky projektu MAPI a následně představil projekt MAPII. Tento navazující projekt by měl být v ideálním případě realizován v termínu od září 2018 a měl by navázat na projekt MAPI.

Projekt MAPII přináší oproti projektu MAPI určité novinky, se kterými byli účastníci semináře detailně seznámeni, příkladmo lze uvést povinné zapojení rodičů. K tomuto bodu se vyjádřila Mgr. Vlčková, ředitelna MŠ Klášterec nad Ohří, že již mají s podobnými semináři praktickou zkušenost a spolupráce s rodiči se jim velmi osvědčila. Dále navrhla, že se v rámci projektu MAPII pokusí zorganizovat setkání rodičů předškolních dětí za účelem seznámení s tím, co vše by děti měly znát před nástupem do školy, aby přechod mezi mateřskou a základní školou proběhl bezproblémově.

Dalším povinným bodem bude plánování na školách, kde by se zástupci na jednotlivých školách měli scházet alespoň 1x za pololetí, měli by si vytyčit priority a vytvořit určitou strategii do budoucna, aby nedocházelo k nahodilému a nekoncepčnímu postupu. Tuto strategii by pak měli postupně aktualizovat.

V rámci projektu MAPII by měla být vytvořena pracovní skupina pro financování, složená rovněž ze zástupců jednotlivých škol a dalších zapojených subjektů. Jejich úkolem bude hledat zdroje financování prioritně mimo EU fondy.

Bylo také poukázáno na aktivity, které jsou z projektu MAPII výslovně vyloučeny. Důvodem pro vyloučení je zejména fakt, že by mohlo docházet k duplicitám, neboť zmíněné aktivity lze financovat převážně z jiných projektů jako IROP či Šablony.

Seminář se následně podrobně věnoval bodu Implementace MAPI, kde se v rámci diskuze účastníci aktivně zajímali o možnosti, co a jak by přicházelo v úvahu realizovat – např. kroužky nabízené na jedné škole by byly otevřené žákům i z jiných škol v dané oblasti, nákup pomůcek za účelem jejich otestování ve výuce a následné sdílení zkušeností, zda se osvědčily či nikoliv, atd. Závěrem byli přítomní vyzvání, aby se nad celou problematikou zamysleli, konzultovali předložené možnosti se svými kolegy a konkrétní, již detailně zpracované návrhy, zaslali prostřednictvím emailu realizačnímu týmu.

 

Přílohy:

prezentace Mgr. Podlahy

 

Zapsala: Mgr. Eva Pořádková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 27.3.2018, počet zobrazení : 331 (331 tento měsíc)