Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z jednání Řídícího výboru 30.4.2019

1.5.2019:
Setkání řídícího výboru MAP2 Kadaňsko se konalo v úterý 30. 4. od 13:00 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí J. Roháče 1381, Kadaň.

 

Řídící výbor nebyl usnášeníschopný.

Program jednání:

  1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
  2. Vysvětlení situace týkající se projektu MAP2 Kadaňsko
  3. Možnosti spolupráce
  4. Závěr

 

 

  1. Přivítání účastníků a zahájení jednání

 

Pan Ing. Ryšavý přivítal přítomné účastníky ŘV a zahájil jednání.

 

2. Vysvětlení situace týkající se projektu MAP2 Kadaňsko

 

Pan Ing. Ryšavý seznámil přítomné členy se situací v projektu MAP2 Kadaňsko, který nebyl schválenŘO. Vysvětlil, co to znamená pro partnery zapojené v projektu. Nutné je pravidelně aktualizovat Dohodu o investičních prioritách.

 

3. Možnosti spolupráce

Pan Ing. Ryšavý představil další možnosti spolupráce. Upozornil, že v rámci projektu IROP bude vypsána výzva s alokací 10-12 mil, bude následovat výzva pro uhelné regiony (alokace 220 mil.).

Dále seznámil přítomné s možností podpory v rámci Programu rozvoje venkova. Zde je popsáno, které věci se týkají ZŠ a MŠ: Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:

  • 1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
  • 2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení79
  • 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu
  • 4) nákup nemovitosti

Pan Ing. Ryšavý vysvětlil, jak může MAS Vladař pomoci s výzvou týkající se sociálně vyloučených lokalit (pokud nebude chtít být žadatelem město Kadaň, může MAS pomoci s administrací).

Dále MAS Vladař řeší zastřešení týkající se projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, kde mohou čerpat finanční prostředky organizace věnující se vzdělávání dětí a mládeže. Malé organizace nemohou podat žádost o podporu samostatně (podmínkou je žádost za min. 1 mil. ), ale mohou se sdružit do společné žádosti více subjektů a MAS Vladař chce pomoci těmto organizacím na peníze dosáhnout tím, že podá žádost.

4. Závěr

Přítomní členové Řídícího výboru MAP2 Kadaňsko se shodli, že jednou za půl roku jsou ochotni se sejít a schválit aktualizaci Strategického rámce a Dohody o investičních prioritách tak, aby všichni zúčastnění měli možnost využít vypsaných výzev z operačních programů.

 

 

 

Přílohy:

  1. Prezenční listina

Přílohy :

Článek vyšel : 1.5.2019, počet zobrazení : 1861 (1861 tento měsíc)